Epifania 6 | Fr. Alvaro

Series: 2023

Epifania 6 | Fr. Alvaro

February 12, 2023 | The Reverend Dr. Alvaro Pinzon

Passage: Matthew 5:21-37

Series Information

Other sermons in the series