Epifania 5 | Fr. Alvaro

Series: 2023

Epifania 5 | Fr. Alvaro

February 05, 2023 | The Reverend Dr. Alvaro Pinzon

Passage: Matthew 5:13-20

Series Information

Other sermons in the series